Foto: Kokmeeuw. Wikipedia

Nieuws

Minder broedvogels in Noord-Friesland Buitendijks

Gepubliceerd op
28 augustus 2015

Door verdere verkweldering van Noord-Friesland Buitendijks zal het aantal broedvogels in het gebied afnemen.

Noord-Friesland Buitendijk (NFB), het gebied tussen Zwarte Haan en Holwerd, is mede op basis van de belangrijke vogelwaarden een beschermd natuurgebied geworden. Om het areaal ‘halfnatuurlijke kwelders’ te vergroten is een begin gemaakt met verkweldering en er zijn zeer concrete plannen voor nog meer verkweldering op NFB. Het artikel ‘Broedvogels van Noord-Friesland Buitendijks en de invloed van verkweldering op hun aantallen‘ uit Limosa gaat in op de invloed van verkweldering op broedvogels in het gebied.

Broedvogelkarteringen

Vergroting van de zoutinvloed zal de vegetatie en het overstromingsregime veranderen, en daarmee ook de vestigingsomstandigheden voor broedvogels op de kwelders. Dankzij de langlopende broedvogelkarteringen van de Wadvogelwerkgroep van de Fryske Feriening foar Fjildbiology beschikten de auteurs over reeksen broedvogelgegevens van NFB. Hiermee schetsen ze in het artikel een beeld van de veranderingen in de broedvogelbevolking en maken ze de gevolgen van verkweldering inzichtelijk.

Zomerpolders

De broedvogelaantallen op NFB zijn de afgelopen decennia gedecimeerd, in het bijzonder die van kolonievogels, concluderen de auteurs. Hierdoor herbergen zomerpolders volgens hen tegenwoordig hogere dichtheden, onafhankelijk van de verkwelderingen. Bijna 40% van de resterende aantallen kolonievogels broedt tegenwoordig in de zomerpolders.
De kwelders hebben een lagere dichtheid aan primaire weidevogels dan de zomerpolders en bij verdere verkweldering is dan ook een afname van de aantallen primaire weidevogels te verwachten. Volgens de auteurs kan door aanpassingen in het terreinbeheer deze afname verminderd worden.

Foto: Wikipedia