Nieuws

Studenten Terra MBO Meppel werken mee aan innovatieve peilgestuurde drainage voor graslanden

Gepubliceerd op
12 december 2019

Studenten van Terra MBO Meppel hebben in de zomer van 2019 metingen gedaan aan de grasgroei op het demonstratiebedrijf “Boeren met bodem en water” bij Zuidwolde. Er zijn een aantal innovatieve maatregelen uitgevoerd, zoals peilgestuurde drainage. Met dit systeem is het bedrijf in staat om de grondwaterstanden, zoals blijkt uit metingen, sterk te verhogen met circa 50 tot 75 cm.

Nico Neppelenbroek van het demonstratiebedrijf ervaarde op zijn percelen in het verleden vaak een watertekort, waardoor de grasgroei op zijn percelen achterbleef. In samenspraak met Everhard van Essen van Aequator Groen & Ruimte bedacht hij een innovatief systeem, peilgestuurde drainage. Er werden drainagebuizen aangelegd in de grond, die aangesloten werden op verschillende putten. In de putten kan het waterpeil verhoogd of verlaagd worden. Daarmee wordt water actief geïnfiltreerd in de grond. Nu na tww groeiseizoen meten blijkt dat het grondwater hierdoor sterk verhoogd kan worden in droge perioden (50-75 cm).

Grasgroei

De studenten van de opleiding Veehouderij en Loonwerk van Terra MBO Meppel: Mirthe Meuleman, Sabine Zantinge en Ilonka van der Kamp hebben het afgelopen groeiseizoen elke twee weken de grashoogte gemeten. Uit deze metingen valt af te leiden dat de grasproductie het gehele seizoen circa 20% hoger was. “Naast de hogere productie, kan mij dit veel kosten besparen”, zegt Nico Neppelenbroek. “Ik hoef de percelen niet opnieuw in te zaaien en ik hoef ze ook niet meer te beregenen”.

Waterbeheer

Het demonstratiebedrijf Neppelenbroek “Boeren met Bodem en Water” in Zuidwolde is een initiatief van LTO onder het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) en wordt gefinancierd door waterschap en provincie. Het DAW is in 2013 gestart en streeft naar een hogere landbouwproductie en een verbeterde waterkwaliteit en -kwantiteit. Op het demonstratiebedrijf zijn bodem- en watergerelateerde maatregelen uitgevoerd. Andere maatregelen die er gedemonstreerd worden zijn het bolleggen van percelen, ondiepe nauwe drainage, opheffen van storende lagen, verhogen van organische stofgehalten, telen van droogtebestendige grassen, erfafspoeling en een rietfilter. Het project wordt begeleid door Aequator Groen & Ruimte.

Regioleren

De studenten van Terra MBO Meppel hebben dit project uitgevoerd in het kader van regioleren. Bij regioleren werken studenten aan een opdracht van een externe opdrachtgever in de regio. Dit doen de studenten vanuit een studentenstichting. Ze kunnen zelf kiezen met welke opdracht ze aan de gang gaan. Gecoacht door docenten werken de studenten aan acquisitie, planning, calculatie, management en uitvoering van authentieke opdrachten uit de regio.

Kenniswerkplaatsen

De studenten werken aan realistische vraagstukken van opdrachtgevers. Deze vraagstukken komen van belanghebbenden uit de directe omgeving van de school. Vanuit het bedrijfsleven, maar ook vanuit de overheid. Er zijn regionale kenniswerkplaatsen in het leven geroepen om de samenwerking tussen onderwijs en ondernemers in de regio te versterken, zoals in de Veenkoloniën, het Westerkwartier en Zuidwest Drenthe. De kenniswerkplaatsen spelen in op vragen uit de regio. Hier wordt Terra bij betrokken, eventueel samen met andere onderwijsinstellingen (HBO).

Terra wil met regioleren de samenwerking met de regio versterken. Hierbij krijgen de studenten de kans om praktijkervaring op te doen én kunnen ze intensief kennismaken met de regio. Maar ook opdrachtgevers doen er hun voordeel mee. Samen met de studenten werken ze aan een betere toekomst voor het eigen bedrijf en voor de regio. Bovendien kan de ondernemer zijn/haar toekomstige werknemers leren kennen.

(Bron foto: Terra)