Presentatie

Symposium Aanpak invasieve exoten

Een effectieve aanpak van schadelijke uitheemse planten en dieren wint snel aan belang. Zeker nu recent de Europese exotenverordening in werking is getreden. Deze voorziet in regels om de nadelige gevolgen voor de biologische diversiteit van invasieve uitheemse soorten tegen te gaan. Het wordt ook steeds duidelijker dat burgers hierbij een belangrijke rol spelen. Het symposium ‘Aanpak invasieve exoten – samen kom je verder!’ op vrijdagmiddag 17 juni belicht de kansen voor een effectieve bestrijding.

Organisator VVM, Netwerk van milieuprofessionals
Datum

vr 17 juni 2016 13:00 tot 18:00

Locatie VVM bureau, Artur van Schendelstraat, 3511 ML Utrecht

Het symposium, dat de aftrap vormt van de Week van de Invasieve Exoten, inventariseert de rollen van de overheden, belangenorganisaties, onderzoeksbureaus en burgers bij de aanpak van invasieve exoten. Daarbij gaan sprekers ook in op de rol van ICT bij het herkennen en melden van exoten. Uiteraard is er nadrukkelijk aandacht voor de vraag wat er moet gebeuren om de aanpak effectiever te maken, zowel plenair als in workshops.

Tijdens het symposium vindt tevens de presentatie plaats van de juni-editie van Tijdschrift Milieu met een themakatern over invasieve exoten. Hierin gaan diverse auteurs in op aspecten als exotenbeheer, vroegtijdige signalering, de implementatie van de Europese verordening, horizonscanning en risicoanalyse, uitheemse energiegewassen en het belang van educatie over invasieve exoten in groen onderwijs.

Programma

 • 13:00 uur Ontvangst met koffie/thee, 2 broodjes p.persoon
 • 13:30 uur Opening door dagvoorzitter Wilfred Reinhold (platform Stop invasieve exoten)
 • 13:35 uur
  Het invasieve exotenbeleid – wanneer is het effectief? - Hens Runhaar (Universiteit Utrecht & Wageningen UR)
  Het beleid bestaat uit het voorkomen van introductie van invasieve exoten in de omgeving (preventie), het verwijderen van populaties (eliminatie) en ervoor zorgen dat populaties zich niet verder verspreiden (beheersing). Hoe kun je op een systematische wijze vaststellen hoe effectief deze stappen zijn?
 • 14:05 uur
  Preventie van invasieve exoten – nu en straks - Wiebe Lammers (NVWA, team Invasieve Exoten)
  Welke rol heeft de overheid als het gaat om ondermeer het instellen van import-, handels- en uitzetverboden en de naleving daarvan, en hoe worden burgers en ICT daarbij betrokken?
 • 14:35 uur
  Eliminatie van invasieve exoten – nu en straks - Maurice de la Haye (Wageningen UR & Zoogdiervereniging) (o.v.b.)
  Hoe kun je, mede met hulp van burgers en ICT, bereiken dat een populatie van een invasieve exoot geheel verwijderd wordt, bijvoorbeeld als het gaat om de Pallas’ eekhoorn bij Weert?
 • 15:05 uur
  Beheersing van invasieve exoten – nu en straks - Spreker volgt nog
  Hoe kun je, mede met hulp van burgers en ICT, bereiken dat een populatie van een invasieve exoot zich niet verder uitbreidt, bijvoorbeeld als het gaat om de Reuzenbalsemien in Flevoland?
 • 15:35 uur Pauze
 • 15:50 uur
  Parallelle workshops:
  • rol van burgers bij preventie – wat is er mogelijk, en wat is nodig om dat te bereiken?
  • rol van burgers bij eliminatie – wat is er mogelijk, en wat is nodig om dat te bereiken?
  • rol van burgers bij beheersing – wat is er mogelijk, en wat is nodig om dat te bereiken?
  • rol van apps en openbare waarnemingssites (waarneming.nl, telmee.nl) bij preventie, eliminatie en beheersing - wat is er mogelijk, en wat is nodig om dat te bereiken?
 • 16:35 uur
  Plenaire terugkoppeling van workshops
 • 17:00 uur
  Samenvatting en afsluiting door de dagvoorzitter
 • 17:10 uur
  Napraten met een drankje
 • 18:00 uur
  Einde symposium