Dossier

Kringlooplandbouw

In de visie van de rijksoverheid moet Nederland in 2030 voedsel duurzaam produceren. De landbouw moet dan werken volgens de principes van kringlooplandbouw waarbij niets verspild wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bij kringlooplandbouw is een integraal duurzame vorm van landbouw gebaseerd op agro-ecologische principes . Kringlooplandbouw moet voldoen aan een reeks van doelen:

  • Aandacht voor herstel en onderhoud van natuurlijke hulpbronnen (bodem, water, biodiversiteit)
  • Een klimaatrobuust productiesysteem dat bestand is tegen wateroverlast en droogte
  • Weerbare teeltsystemen waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk wordt verminderd.
  • Minimaal gebruik van kunstmest
  • Herstel van de natuurwaarden in de landbouw belangrijk voor insecten, vogels en kleine zoogdieren
  • Energie-neutraal tot energie-producerend door maximaal gebruik te maken van reststromen en CO₂-equivalenten vastleggend
  • Een verbeterde sociaal-economische positie van boeren zowel in arbeid als inkomen.