onderzoek, foto Shutterstock

Nieuws

Hogescholen kunnen subsidie aanvragen voor praktijkonderzoek

Gepubliceerd op
14 mei 2019

De vier HAO-instellingen, te weten: Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Inholland of HAS Hogeschool, kunnen financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten die in samenwerking met mkb-bedrijven worden uitgevoerd. Regieorgaaan Sia heeft de inschrijving (calls) hiervoor geopend.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de vier investeren
gezamenlijk in het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Het
onderzoeksprogramma heeft als doel de kennisinfrastructuur in het groene domein verder door te ontwikkelen. Voor hogescholen is het bovendien een kans om hun positie in de kennisketen verder te versterken.

Het programma sluit aan op de maatschappelijke opgaven zoals geschreven in het regeerakkoord, de LNV-visie en nationale beleidsagenda. De intentie bestaat om van dit programma een meerjarig programma te maken.

Drie thematische calls

Binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen zijn drie thematische calls opgezet: duurzame veehouderij, duurzaam bodembeheer en duurzame plantaardige ketens. In het geval het programma meerjarig wordt, kunnen in de toekomst ook andere thema’s aan bod komen.

Naast de thematische calls wordt binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen samen met de Groene Hogescholen en het ministerie van LNV ingezet op het opzetten van een landelijk Centre of Expertise Groen (COE groen 2.0). Hierin worden expertiseclusters uit verschillende regio’s op een aantal thema’s op elkaar afgestemd. 

(Bron foto: Shutterstock )