NRO onderzoeken in het groene domein

Het groene onderwijs heeft een flink aantal onderzoeken toegewezen gekregen door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Dit levert kennis, inzichten en/of concrete producten op die bijdragen aan de ontwikkeling van de onderwijspraktijk (door schoolontwikkeling en professionalisering), en aan het vergroten van de wetenschappelijke kennisbasis over onderwijs.

Een overzicht in alfabetische volgorde van de NRO onderzoeken waar het groene onderwijs bij betrokken is (klik op de titel voor meer informatie op de website van NRO):

 • Doorstroom in de groene beroepskolom


  Hoe kunnen scholen leerlingen van verschillende niveaus perspectief bieden op een goede opleiding en beroepskansen binnen de groene sector, met als hoofdvraag: Welke beleidskeuzes en implementaties in de schoolpraktijk dragen bij aan een versterking van de doorstroom in de groene beroepskolom, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin? Hierbij is met name gekeken naar doorstroom van groen vmbo naar groen mbo op landelijk en regionaal niveau, aanwijsbare beïnvloedende factoren bij de consortiumscholen en hieruit voortvloeiende beleidskeuzes, interventies en activiteiten. Tenslotte zijn de effecten van de door de scholen gemaakte beleidskeuzes en activiteiten op de doorstroom in kaart gebracht.

 • Doorstroom van getalenteerde leerlingen in de beroepskolom Groen en Techniek


  Dit project concentreert zich op de vraag: “Wat leveren specifieke doorlopende leerlijnen (vmbo-mbo-hbo) in de beroepskolom techniek en groen op voor de doorstroom van getalenteerde leerlingen qua kwaliteit, efficiëntie, aantrekkelijkheid en doelmatigheid? Hierbij gaan we dieper in op de wijze van selectie van getalenteerde leerlingen, eisen aan de inrichting van het curriculum, competenties van betrokken docenten, opbrengsten qua instroom, doorstroom en uitval voor leerlingen en voor bedrijven. Uiteindelijk levert dit een overzicht van de opbrengsten/lessons learned voor opleidingen. De consortiumpartners werken in ‘co creatie’ binnen groen en techniek, onderzoeken zo hun eigen praktijk, en zetten deze af tegen een andere sector.

 • Een Groen Lyceum


  Het Groene Lyceum illustreert dat je met doorlopende leerlijnen betere onderwijskansen aan leerlingen kunt bieden, zegt Harm Biemans op basis van zijn onderzoek naar dit geïntegreerde vmbo/mbo-programma.
  Leerlingen van het Groene Lyceum (hGL) hebben vaak een havo-advies, maar havo is ze eigenlijk te theoretisch. Ze willen graag ook iets kunnen dóen: ze zijn praktisch ingesteld. Het Groene Lyceum richt zich heel bewust op deze specifieke groep leerlingen. En dat sorteert effect, blijkt uit onderzoek van Harm Biemans van Wageningen University & Research. Leerlingen halen sneller hun vmbo-diploma en stromen vaker door naar het mbo en uiteindelijk het hbo.

 • Het toekomstperspectief van de leerling centraal in het groene MBO


  Het toekomstperspectief van jongeren in het groene mbo heeft een prominente plaats in dit onderzoeksvoorstel. Het voorstel geeft invulling aan wensen van AOC’s om proactief te werken aan toekomstgericht onderwijs met aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden. Om de impact van het praktijkgerichte onderzoek te optimaliseren, is gekozen voor actie-onderzoek en co-makership tussen scholen en onderzoekspartners. De gekozen focus betreft 21e-eeuwse vaardigheden die binnen verschillende groene, toekomstgerichte onderwijspraktijken relevant zijn voor het toekomstperspectief van de studenten wat betreft werk, vervolgonderwijs/leven lang leren en burgerschap.

 • Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling


  De welke wijze waarop binnen het Nederlandse onderwijsbestel ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ kan worden geïmplementeerd is een actuele vraag. In een NRO onderzoek is tegen de achtergrond van kansen en bedreigingen een praktijkgerichte onderzoek naar de implementatie van ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ samen met vmbo en mbo docenten uitgevoerd.

 • Ontwikkelen van responsief leiderschap in AOC

 • Doorontwikkeling van responsief leiderschap in AOC


  De AOC's Aeres, Clusius, De Groene Welle en AOC-Oost willen zich ontwikkelen tot instellingen die midden in de regio staan om zowel de regio te dienen met hun expertise als ook de opleidingen actueel te houden. Dit vraagt om het vermogen responsief, in intensieve interactie met hun omgeving, te zijn. De AOC's kennen aan de teamleider een centrale rol toe in het realiseren van deze ambitie. Teamleiders zijn echter gewend hun werk met name operationeel, met een focus op hun teamleden, in te richten. Voor deze andere invulling van het beroep van teamleider moet je je 'vak' als teamleider anders definiëren. Of zoals in de gesprekken naar voren kwam: er is een verandering in professioneel frame (reframing) van de teamleider nodig.

 • Opleiden in (v)mbo voor verduurzaming van de groene sector


  Scholen voor groen onderwijs (mbo/vmbo) streven ernaar deelnemers/leerlingen op te leiden die later een voortrekkersrol gaan spelen in de verduurzaming van de groene sector, als mens, burger en vakman. De scholen zien een ‘whole school approach to sustainability’ als interessante benadering om te komen tot een integraal onderwijsmodel voor duurzaamheid en daarmee tot leren voor duurzame ontwikkeling. In het project ‘De hele school door een groene bril’ wordt onderzocht hoe de benadering ‘whole school approach’ (WSA) geconcretiseerd kan worden binnen de context van AOC’s. Hiervoor zijn vijf domeinen benoemd: curriculum, professionalisering, omgeving, bedrijfsvoering en didactiek.

 • Rollen in regioleren; de docent, het team en de toekomst


  Gezamenlijk werken aan oplossingen voor de regio, waarbij het leren van de leerling én de regio centraal staan. Docenten die participeren in regioleren moeten hele andere rollen beheersen dan in meer traditionele vormen van onderwijs. Zij moeten meer buiten de schoolmuren (op)treden en zijn bijvoorbeeld ‘acquisiteur’ (ofwel relatiemanager) of ‘regio-ontwikkelaar’ (ophalen van betekenisvolle opdrachten). Naast deze twee rollen zijn er in totaal negen rollen (o.a. coach, vakexpert, beoordelaar en lerende), maar deze twee rollen zijn wel het meest nieuw en onbekend. En uit het onderzoek blijkt dat docenten niet vanzelfsprekend deze rollen oppakken of zich op deze rollen willen ontwikkelen. Enkel binnen de locaties die al enige jaren werken aan het implementeren van regioleren wordt gerapporteerd dat deze rollen worden vervult door de docenten.

 • Sturing geven aan een duurzame relatie met de regio in een RKC


  Het collectief Regionale Verankering van 12 instellingen (9 AOC’s en 3 HAO’s) heeft in 2015 besloten om samen op bestuurlijk niveau ervaringen te delen en met elkaar gemeenschappelijke vraagstukken op te lossen in de transitie van school naar regionaal kenniscentrum (RKC), gebaseerd op drie publieke waarden: initieel onderwijs, leven lang leren en regionale innovatie. Dit samenwerkingsverband gaat onderzoek doen met als een onderzoeksvraag: “Welk repertoire heeft het centraal management nodig om de instelling te leiden in de transitie naar een regionaal kenniscentrum?”.

 • Verankering van duurzaamheid in het groene beroepsonderwijs


  Het Groene Kompas voor duurzame ontwikkeling in het MBO helpt opleidingen om gestructureerd en op integrale wijze te werken aan het verankeren van duurzaamheid, zowel op het gebied van de bedrijfsvoering als het curriculum. Het geeft teamleiders, docenten en managers inzicht in waar ze staan als het gaat om duurzaamheid, helpt bij het maken van concrete afspraken en versterkt het eigenaarschap binnen opleidingsteams.