Glas en boom, foto GroenPact

Ontwikkelen van een groene infrastructuur voor het aanbieden van online education aan het bedrijfsleven

Nederland wil het voortouw nemen in de duurzame transitie van de agrofood sector en wil hiermee haar leidende agro-innovatie positie op de wereldmarkt te behouden. Deze omslag naar een circulair agrofood systeem zal wereldwijd veel kennis en innovatievragen oproepen.

Naast huidige en toekomstige studenten, zullen ook de nationale en internationale professionals die al werkzaam zijn in de agrofood praktijk moeten worden bijgeschoold met de juiste kennis- en vaardigheden op diverse niveaus. Wageningen University ziet kansen om – waar mogelijk samen met partners in de groene kenniskolom – sterker in te spelen op deze behoefte van de professionele markt.

In de periode oktober 2018 – februari 2019 heeft WU verkend welke mogelijkheden er zijn om vanuit WU een platform voor online onderwijs voor (inter)nationale professionals in de agrofood sector op te zetten. Waar mogelijk wil WU dit samen met partners in de groene kenniskolom oppakken. WU heeft gekeken naar de behoefte van de markt en behoefte van partners in de groene kenniskolom.

Op basis van deze verkenning ziet WU het opzetten van één gezamenlijk online onderwijs platform voor alle agrofood professionals (momenteel) als niet haalbaar:

 • De opleidingsbehoefte van professionals in de agrofoodsector is gefragmenteerd.
  Er bestaat geen one size fits all als het gaat om scholing van professionals. Elke doelgroep – sector en opleidingsniveau – heeft haar eigen vragen, kennisbehoefte en maakt gebruik van verschillende (veelal bestaande) kennisnetwerken. WU ziet het voldoen aan de opleidingsbehoefte van alle doelgroepen op één platform als niet haalbaar, omdat dit een te grote diversiteit aan leerproducten, technische infrastructuur/ondersteuning en marketinginzet vraagt. Dit neemt niet weg dat daar waar het van additionele waarde is voor de doelgroep samenwerking tussen onderwijsinstellingen wel kansen biedt.
 • Vindbaarheid online materiaal voor professionals.
  Een van de redenen om een gezamenlijk platform in te richten is het vergroten van de vindbaarheid en profilering van Nederlandse agrofood kennis. Het inrichten van een gezamenlijk platform vraagt veel inzet en onderhoud. We verwachten dat deze inzet qua kosten-baten niet opweegt tegen andere middelen, zoals het versterken van al bestaande kennisnetwerken en vergroten van de vindbaarheid van online vonderwijs voor professionals op Google.
 • Digitale rijpheid per onderwijsinstelling verschillend.
  WU heeft de afgelopen jaren veel stappen gezet op het gebied van open en online onderwijs, ook op het gebied van online onderwijs voor professionals. Wat opvalt is dat de digitale rijpheid van WU, de HAS’sen en AOC’s op instellingsniveau grote verschillen laat zien (initiatieven van individuele docenten niet meegenomen).
 • Leven-lang-ontwikkelopgave van groene onderwijsinstellingen.
  WU versterkt momenteel intern de krachten rondom leven lang ontwikkelen, om zo agrofood professionals beter te kunnen bedienen. Deze transitie vraagt om het herorganiseren van de interne organisatie. Gekeken wordt of het ontwikkelen van een platform voor online education past bij deze herorganisatie. Dit geeft mbo- en hbo-instellingen de tijd om te verkennen welke leven-lang-ontwikkelen vragen zij hebben, en welke kansen zij zien voor online education voor professionals.

Wageningen Universiteit