Keep improving your skills : de gebiedscoöperaties als vraagsturing voor Leven Lang Ontwikkelen

Learning Communities vormen de beste manier om Leven Lang Ontwikkelen (LLO) in de regio te stimuleren. In deze pilot is een model voor zulke communities ontwikkeld. Dit model is toegepast op LLO in een gebiedscoöperatie.

De pilot ‘Keep improving your skills – De Gebiedscoöperatie als vraagsturing voor LLO’ heeft als doel om een model te ontwikkelen van succesvolle samenwerkingsconcepten voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Om te beginnen is daarvoor een werkgroep opgericht. Dit was een initiatief van Terra MBO en het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen (DCO) van de Hanzehogeschool Groningen. De werkgroep bestaat uit de lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen, professionals van Terra en de Hanzehogeschool en een onafhankelijke onderzoeker. De werkgroep heeft eerst een analyse gemaakt van de bestaande leer- en samenwerkingsconcepten van Terra en haar partners. Het gaat daarbij om regioleren, regionale kennis- en innovatiewerkplaatsen en gebiedscoöperaties.

Learning communities beste basis voor LLO

Vervolgens zijn drie recente LLO-experimenten in Noord-Nederland beschreven en geanalyseerd. Daarbij is gekeken hoeveel potentie deze experimenten hebben voor LLO. Aan de hand van deze analyse zijn kritische succesfactoren voor LLO uitgewerkt en is onderzocht hoe regionale samenwerking een succesvolle basis kan vormen voor LLO. De belangrijkste conclusie: LLO komt het best tot ontwikkeling in Learning Communities. In zulke communities gaan leren, werken en innoveren samen. Op die manier worden twee essentiële doelen van LLO behaald:

  • Verschillende groepen lerenden uit de triple helix komen samen: studenten en leerlingen, hun docenten, onderzoekers, ondernemers en hun medewerkers.
  • Verschillende vormen van leren komen samen, op individueel en collectief vlak: kennis creëren, kennis delen en kennis doorgeven.

Model: communities begeleiden en evalueren

Op basis van de conclusies uit dit onderzoek heeft de werkgroep een integraal model ontwikkeld voor het begeleiden en evalueren van Learning Communities. Dit model helpt om verschillende vormen van regionale triple helix communities te beschrijven en met elkaar te vergelijken. Daarnaast is het model geschikt om de actielijnen van GroenPact in een integrale aanpak door te ontwikkelen. De werkgroep heeft dit toegepast op de gebiedscoöperatieve aanpak (uitgewerkt in een visualisatie) en aanbevelingen geformuleerd voor toekomstige samenwerking.

Doorontwikkelen regionale aanpak

Tot slot heeft de werkgroep aandacht besteed aan het vervolg. Waar staan we nu? Waar leggen we van daaruit de focus voor vervolgstappen? En hoe kunnen we de actielijnen van GroenPact combineren en in de toekomst integraal benutten? Op hoofdlijnen is geschetst hoe de regionale aanpak zo kan worden doorontwikkeld dat onderwijs en regiopartners hier zo veel mogelijk van profiteren. Niet alleen in Noord-Nederland, maar ook in de rest van het land.

Prijzen

Deze pilot heeft internationaal veel aandacht gekregen. Zo heeft de European Association of Development Agencies (EURADA) de Gebiedscoöperatie Westerkwartier gebruikt als best practice voor innovatieve organisatievormen voor regionale ontwikkeling. Bovendien heeft de Gebiedscoöperatie Westerkwartier de prestigieuze Langmanprijs van Stichting Noord-Nederland gewonnen.  

Producten

Deze pilot heeft geleid tot de volgende eindproducten:

Publicatie ‘De gebiedscoöperatie als vraagsturing voor LLO’

Dit rapport beschrijft alle stappen in het werkproces van de pilot. Na een schets van de beleidscontext volgen analyses van de bestaande LLO-concepten en -experimenten in Noord-Nederland. Daaruit volgen de kritische succesfactoren en het ontwikkelde model voor LLO via Learning Communities. Het rapport sluit af met een blik op de toekomst.

Model ‘LLO dmv Learning Communities’

Dit model maakt het mogelijk om Learning Communities in de regionale triple helix te beschrijven en te vergelijken. Door de vraag uit de regio, de gevraagde competenties voor LLO en de arbeidsmarkt in kaart te brengen en die aspecten op de juiste manier te combineren, ontstaat een werkende community.

Beschrijving regionale experimenten

De werkgroep heeft drie recente LLO-experimenten uit Noord-Nederland geanalyseerd: Cowcept, Smart Farming en Samen in het groen. Daarbij is onderzocht hoeveel potentie deze experimenten hebben voor LLO en wat de kritische succesfactoren zijn. Voor elk experiment is een beknopte analyse beschikbaar.

Begrippenlijst

Deze lijst geeft de binnen de pilot gehanteerde definities voor verschillende termen rond het onderwerp, zoals gebiedscoöperatie, Learning Community, en natuurlijk Leven Lang Leren / Ontwikkelen. Om nieuwe begrippen te leren kennen en misverstanden door uiteenlopende definities te voorkomen.

Regioleren als lerend systeem

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

In een combinatie van tekst, fotografie, illustratie, geluid en video wordt het coöperatieve LLO-concept van Terra MBO, de Hanzehogeschool Groningen en hun partners in de Gebiedscoöperaties verbeeld. Deze korte mediaproductie informeert dee kijker en inspireert tot interactie en innovatie.

Europese best practice analyse

EURADA, de Europese Associatie van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (European Association of Regional Development Agencies) heeft de methodiek van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier beschreven als EU-brede best practice om samenwerking in de regio te verbeteren.