category_project

Duurzame biodiversiteitsmonitoring

In dit project willen we simpele, langjarig vol te houden ecologische monitoringstechnieken ontwikkelen en in het onderwijs verankeren. Want terwijl de biodiversiteit over de hele wereld in een hoog tempo afneemt, zoeken we nog steeds naar duurzame methodes om deze trend consequent in de gaten te houden.

De trends die we nu kennen,  zijn voor een groot gedeelte gebaseerd op data uit natuurgebieden. Maar het zou beter zijn om biodiversiteit op een grotere schaal te monitoren. Dit draagt ten eerste bij aan het inzichtelijk maken van de trends en ten tweede aan het beoordelen van de effecten van ons handelen.

De nadruk ligt in dit project op vleermuizen, insecten en planten, mede omdat vleermuizen afhankelijk zijn van insecten, en insecten van planten. Samen geven zij een goed beeld van de biodiversiteit in een omgeving. De technieken moeten toepasbaar zijn door studenten en bewoners. Het is van belang niet alleen technieken te ontwerpen, maar ook procedures/protocollen die ervoor kunnen zorgen dat er langjarig gemonitord wordt. Dit levert dan een meerjarige biodiversiteitsdatabase op waarmee je trends kunt analyseren en die als basis dient voor verdere schaalvergroting. Deze database wordt inzichtelijk gemaakt middels online geografische informatie tools, zodat kennis snel gedeeld kan worden en draagvlak snel vergroot.

 

Projectgegevens

Looptijd januari 2019 – juli 2020

 

Samenwerkende organisaties

Vlinderstichting, Provincie Noord Holland, Provincie Friesland, Nieuwland Geoinformatie, Regelink Advies, Amsterdam Green Campus, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland, Aeres hogeschool, Aeres MBO, Nordwin College

 

Projectleider

Derk Jan Stobbelaar

Derkjan.stobbelaar@hvhl.nl

0263695536

Tags:

  • duurzame stad
  • kennisuitwisseling
  • ecosysteemdiensten
  • biodiversiteit