Bijeenkomst

Expert meeting Inholland Studieproject Holwerd aan Zee

Organisator KCNL, InHolland, Nordwin
Datum

ma 1 april 2019 13:30 tot 17:30

Locatie Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden
Zaal/kamer Rembrandtzaal

13.30-13.45 Welkom door Dirk Osinga (Nordwin) en Ted van der Klaauw (Inholland)

13.45-14.30 Lezing “De Vitale Kust” door Paddy Walker, Lector Van Hall Larenstein

14.30-15.50 Presentaties studenten (4 groepen):

1. HaZ als natuurlijke pleisterplaats, gekoppeld aan broedfunctie wadvogels

2. Overgang zoet-zoutgradiënt, gekoppeld aan vismigratie

3. Biosphere, benchmark andere landen/ projecten aan Waddenzee (of andere gebieden)

4. Netwerk met achterland (Holwerd-Dokkum), zowel ecologisch als recreatief

Studenten presenteren in max. 15 minuten + 5 min. ruimte voor vragen

15.50-16.00 Korte pauze en ‘tafelschikking’ voor speeddate sessie

16.00-16.30 Speeddate met experts in twee ronden (experts zitten aan tafels en studenten komen – in tweetallen – langs met hun vragen) 15 minuten per ronde

16.30-17.30 Afronding en Borrel

Aanwezige experts:

  • Jan Zijlstra Gemeente Noard East Fryslân Holwerd aan Zee
  • Dirk Osinga Nordwin College Landbouw/ Bollenteelt
  • Ecologe Wetterskip Fryslân Ecologe afd. Plannen
  • Albert Wester It Fryske Gea Vismigratie
  • Paddy Walker Hogeschool Van Hall Harenstein Lector Kust- en Zeemanagement
  • Wim Schoorlemmer Ministerie van EZ, programma Rijke Waddenzee Deltaprogramma Waddengebied
  • Bernard Baerends Ministerie van EZ, cluster Grote wateren en Wadden Trilaterale Waddenzee Samenwerking

Meer informatie: d.osinga@nordwincollege.nl