Nieuws

Lovende Midterm Review: KCNL heeft al veel bereikt

Gepubliceerd op
27 februari 2018

De uitslag van de midterm review die in december is gehouden is zeer positief: het KCNL is met vlag en wimpel geslaagd! De Reviewcommissie was lovend over de vorderingen die het KCNL heeft gemaakt en wat er inmiddels is bereikt.

Bij de beoordeling heeft de Reviescommissie vooral gelet op de criteria 'zwaartepuntvorming rond onderwijs en onderzoek' en 'co-financiering in de publiek-private samenwerking'.

Criterium: zwaartepuntvorming rond onderwijs en onderzoek

Het KCNL heeft duidelijk werk gemaakt van de zwaartepuntvorming rond onderwijs en onderzoek, zo stelde de Reviewcommissie vast. De keuze voor een beperkt aantal thema’s die consequent gemonitord worden, draagt bij aan een effectief functionerend kenniscentrum met onderzoeksprojecten waarbij sprake is van cofinanciering, nieuwe keuzevakken, herziene curricula en kennisactiviteiten zoals bijeenkomsten en workshops. Het KCNL is effectief in het realiseren van regionale projecten met een landelijke kennisfunctie door de inzet van business developers.

Criterium: co-financiering in de publiek-private samenwerking

Ten aanzien van de co-financiering in de publiek-private samenwerking concludeerde de Reviewcommissie dat het KCNL voldoet aan de gestelde voorwaarden en een derde van de beschikbaar gekomen profileringsmiddelen heeft besteed. Private partners sluiten zich in toenemende mate aan bij het KCNL en de governance is effectief. Een aandachtspunt betreft de cash financiering: die is nog relatief beperkt, maar neemt wel toe met de verdere ontwikkeling van projecten. Het KCNL heeft duidelijke scenario’s voor verduurzaming, die vertrouwen geven in een duurzaam kenniscentrum. Deze scenario’s dienen op korte termijn te worden getoetst, waarbij substantieel financieel commitment een randvoorwaarde moet zijn.

Eindadvies

Het eindadvies van de Reviewcommissie aan de minister van LNV luidt dan ook als volgt: "Op grond van het voorgaande concludeert de commissie dat het Kenniscentrum Natuur
en Leefomgeving een solide basis heeft gelegd die vertrouwen biedt in het kunnen realiseren van een financieel en inhoudelijk duurzame publiek-private samenwerking in 2019 en daarna."

Uiteraard is het KCNL erg blij met deze uitkomsten. We zien er naar uit om samen met u de volgende fase – die van duurzame verankering - op te pakken.