Project

Veenweidevoedsel

Er zijn nieuwe perspectieven nodig om de essentiële waarden van het veenweidegebied te behouden. Bijvoorbeeld via vormen van landbouw die vernatting aankunnen en openheid ondersteunen. Deze vorm van landbouw heeft zijn prijs. Kan een intensieve relatie met de stad een hogere productprijs mogelijk maken en daarmee nieuwe speelruimte voor de agrarische ontwikkeling creëren? VHL betrok studenten en docenten bij onderzoek hiernaar.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zocht voor deze vraag samenwerking met het landschapsarchitectenbureau Strootman en Landschap Noord-Holland. Deze partijen zochten op hun beurt samenwerking met het VHL-lectoraat ‘stadslandbouw als stedelijke ontwerpopgave’ van Noël van Dooren. Hij is er in geslaagd om vanuit verschillende disciplines docenten en studenten bij het project te betrekken.

Veenweidegebied

Het project richt zich op de veenweidegebieden ten noorden van Amsterdam. Ecologisch, cultuurhistorisch en landbouwkundig zijn het zeer waardevolle landschappen. Bodemdaling en de gevolgen daarvan zijn echter een groot probleem. Het project Veenweidevoedsel gaat aan de slag met de onderzoeksvragen:

  • Welke mogelijkheden zijn er voor een ecologisch en recreatief aantrekkelijk landschap met hoge cultuurhistorische waarden, waarin boeren langdurig een boterham kunnen verdienen met een vorm van voedselproductie, en waarin bodemdaling gestopt wordt?
  • Welke mogelijkheden in het kader van voedselzekerheid en duurzaamheid, zijn er voor een sterk op de regionale consument gerichte voedselproductie?

Vanuit het onderwijs leveren studenten van Van Hall Larenstein (VHL) een bijdrage via korte deelonderzoeken op het gebied van water, korte ketens, bedrijfsmodellen en landschapsecologie. Daarnaast gaan studenten van de opleiding tuin- en landschapsarchitectuur aan de slag met deelvragen uit het gebiedsperspectief dat door het architectenbureau is ontwikkeld. De leerlingen van de opleiding commercieel ondernemen bij het Clusius College (mbo), werken mee aan het betrekken van consumenten bij dit project en voeren praktische activiteiten uit bij de agrarische bedrijven.

Tags:

  • maatschappelijk natuurbeheer
  • ecosysteemdiensten
  • verdienmodellen
  • gebiedsontwikkeling
  • recreatie
  • agro-ecologie
  • agrarisch natuurbeheer