Nieuws

Waterschap Rijn en IJssel leert van klimaatinnovaties - artikel

Gepubliceerd op
7 oktober 2018

Kan een waterschap een nieuwe rol aannemen en actiever betrokken raken bij maatschappelijke ontwikkelingen? Binnen het KCNL-projectLeren van klimaatinnovatiesonderzocht Hogeschaal Van Hall Larenstein dit aan de hand vaninnovatieve pilot-projecten waar het waterschap bij betrokken was. Zij schreven een artikel over de resultaten.

Mede in opdracht van het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) onderzocht Hogeschool Van Hall Larenstein de leereffecten van innovatieve projecten (‘pilots’) waarin het Waterschap Rijn en IJssel de afgelopen 20 jaar heeft geïnvesteerd. Het ging daarbij om pilots waarbij de omgang met klimaateffecten een belangrijke rol heeft gespeeld. De reden van de focus op pilots is dat deze specifieke projecten waren bedoeld om veranderingen (transities) in het watersysteem tot stand te brengen. Hebben de pilots tot brede toepassing geleid? Is er voldoende geleerd?

Lees het artikel Ruimtelijk adaptief waterbeheer? Een kwestie van evalu(l)eren!

Zie voor meer info het KCNL-project Leren van Klimaatinnovaties