Groene Hart Academie

Project

Groene Hart Academie 2.0

De Groene Hart Academie is in 2009 opgericht en ondergaat sinds 2015 een vernieuwingsslag. Enerzijds om meer te kunnen inspelen op kennisvraagstukken uit de beroepspraktijk waar cross-overs tussen groen en techniek aan bod komen. Anderzijds om meer eigenaarschap van de kenniswerkplaats te creëren bij actoren in de regio.

UPDATE bij afsluiting project eind 2017:

Er zijn tientallen studentenprojecten uitgevoerd in het kader van de Groene Hart Academie 2.0. Studenten hebben echte regionale kennisvraagstukken bij de kop gepakt. Deze zijn te vinden op de website Groene Hart Academie.

_________________________

Studenten werken met docenten en deskundigen aan diverse uitdagende kennisvraagstukken uit de beroepspraktijk. Daarmee dragen ze bij aan kennisontwikkeling voor een duurzame vitale regionale ontwikkeling van het Groene Hart.

De Groene Hart Academie is een kenniswerkplaats waar actuele regionale kennisvraagstukken samenkomen in het onderwijs, waar onderzoek gedaan wordt, kennisdeling plaatsvindt en de actoren rondom vraagstukken verbonden worden. Vraagstukken met geïntegreerde thema’s als integrale gebiedsontwikkeling en functiecombinaties, duurzame stad en maatschappelijk natuurbeheer. De Groene Hart Academie geeft het onderwijs de positie van actor in de regio en faciliteert ook verbindingen binnen de onderwijskolom. De werkmethode daarbij is ‘learning-by-doing’: het aanpakken van complexe actuele vraagstukken, met elkaar een leeromgeving creëren en kennis ontwikkelen en delen.

Cross-overs

Studenten, docenten en deskundigen uit de beroepspraktijk werken gezamenlijk aan actuele kennisvraagstukken uit de regio. De actuele vraagstukken zijn meer dan eens vakgebiedoverstijgend. Afgelopen jaar werd de verbinding gemaakt van groen met duurzame techniek door interactie tussen docenten en studentgroepen van verschillende opleidingen. Bijvoorbeeld samenwerking van de Inholland-opleiding Landscape & Environment Management met de Inholland-opleiding Bouwmanagement & Vastgoed op het onderwerp 'Toeristisch-recreatieve voorzieningen en infrastructuur, rekening houdend met landschapskenmerken' en 'Duurzame herbestemming sportcomplexen'. Daarnaast creëert de Groene Hart Academie verbinding tussen mbo, hbo en wo. Dit jaar zijn tot nu toe 6 opdrachten uitgevoerd (>13.000 studenturen).

Samenwerkingsverbanden nu en in de toekomst

De Groene Hart Academie richt zich op meerjarige samenwerking met diverse partijen in de regio. Gemeente Nieuwkoop, Stichting Groene Hart, Wellantcollege en Hogeschool Inholland zijn initiatiefnemers, met vele andere betrokkenen daaromheen zoals Wageningen University. De Groene Hart Academie blijft zich professionaliseren en ziet kansen om het gezamenlijke (gevoel van) eigenaarschap te versterken in de regio. Dit jaar is daarom een inventarisatie onder 20 Groene Hart-gemeenten uitgevoerd om actuele kennisvraagstukken op te halen, draagvlak te peilen en wensen te inventariseren. De gemeenten waren positief. Het resulteert in een CANVAS businessmodel 'Groene Hart Academie', gericht op de toekomst. Ook worden er vervolgafspraken gemaakt over verdere samenwerking.

Logo's Groene Hart Academie

Tags:

  • maatschappelijk natuurbeheer
  • duurzame stad
  • kennisuitwisseling
  • gebiedsontwikkeling
  • recreatie
  • onderzoeksagenda
  • onderwijsagenda