Water natuur begroeiing, bron: Thinkstock

Nieuws

'Energie' voor agrarisch natuurbeheer Brabant

Gepubliceerd op
24 februari 2015

Via een gebiedsgerichte aanpak, waarbij vele organisaties kennis leverden, is een handreiking natuurbeheer ontstaan die 'nieuwe energie' bracht voor agrarische collectieven in Noord-Brabant.

Dit meldt Alterra in het rapport met daarin het nieuwe natuurbeheerplan voor het gebied en de handreiking: Naar effectief gebiedsgericht agrarisch natuurbeheer in Noord-Brabant. Alterra ondersteunde het gebiedsproces met wetenschappelijke inzichten over wat effectief is gelet op de instandhouding van diverse soorten van het agrarisch landschap.

Zij spreekt in het rapport van een intensief proces met een brede samenwerking tussen alle partijen in het gebied: provincie (regie), agrarische natuurverenigingen, ZLTO – gevoed vanuit vanuit de landelijke Stichting Collectieven Agrarisch Natuurbeheer (SCAN), coördinatiepunt landschapsbeheer, waterschappen en terreinbeherende organisaties.

Leefgebieden en doelsoorten

Het proces heeft ertoe geleid dat voor Noord-Brabant zes leefgebieden zijn onderscheiden waarvoor de agrarische collectieven een beheerplan kunnen maken voor behoud van 51 internationale en 50 provinciale doelsoorten door middel van agrarisch natuurbeheer. Alterra: 'Per leefgebied zijn selectiecriteria gehanteerd en op hoofdlijnen criteria voor effectiviteit geformuleerd'. De doelsoorten zijn, onderverdeeld per leefgebied, terug te vinden in de bijlagen 2 tot en met 7 van het rapport. Een van de leefgebieden zijn de zogeheten Maasheggen (bijlage 7 en hoofdstuk 8) die als slinger het Brabantse landschap sieren. Ook in het artikel Maasheggen: cultuurhistorie in een modern jasje is te lezen over dit type gebied.

Hoe natuurbeheer effect kan sorteren voor de leefgebieden en doelsoorten wordt duidelijk aan de hand van een beschrijving van maatregelen. Veel van deze maatregelen worden uitvoerig beschreven, soms toegelicht met illustraties en foto’s. Alterra: 'Met deze producten in de hand zijn de collectieven in staat om aan te geven hoe zij het beheer vorm willen geven en om een beheerplan op te stellen dat tot een effectief agrarisch natuurbeheer moet leiden'.


(Bron foto: Thinkstock)