Varkens

De varkenssector kan een belangrijke rol spelen in de ambitie om kringlooplandbouw te realiseren. Varkenshouders gebruiken nu al veel reststromen. En varkensmest kan helpen de afhankelijkheid van kunstmest te verminderen.

Restproducten vanuit de voedingsmiddelenindustrie gaan al op grote schaal naar de varkenssector. Varkens vreten bijvoorbeeld al de helft van de stromen natte bijproducten op. De varkenshouderij kan daarom een belangrijke rol spelen binnen de kringlooplandbouw.

Bij de verwerking van granen, aardappelen, suikerbieten, komen reststromen vrij die nu al naar de varkenshouderij gaan. Er zijn nog meer reststromen in de varkenshouderij tot waarde gebracht kunnen worden.

Daarnaast kan de varkenshouderij een rol spelen in de mestvoorziening. Door verwerking van varkensmest tot hoogwaardige mest, kun je de inzet van kunstmest beperken.

Andere aandachtspunten binnen de varkenshouderij zijn zorg voor de leefomgeving, diergezondheid, marktpositie, samenwerking in de keten, klimaat en energie.