Bodem, foto Shutterstock

Bodembeheer

Binnen de kringlooplandbouw speelt de bodem een cruciale rol
en wordt een goede bodemkwaliteit centraal gesteld. Op deze pagina vindt u informatie over organisch stofgehalte, bodemverdichting, gewasbescherming, nutriëntenhuishouding en waterhuishouding.

Een gezonde bodem leidt tot minder ziekten en stabiele opbrengsten, ook in tijden van wateroverlast of droogte. De bodemstrategie vormt de basis voor het realiseren van kringlooplandbouw. Het doel van het Nationaal Programma Landbouwbodems, zoals beschreven in die strategie, is dat in 2030 alle landbouwbodems duurzaam worden beheerd. Een duurzaam beheerde bodem is de basis voor een goede waterkwaliteit, biodiversiteit en het draagt met de vastlegging van koolstof bij aan de klimaatopgaven.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan