Kringloop sluiten

Een belangrijk aspect in de kringlooplandbouw is een grondgebonden landbouwgebruik. Op deze pagina vindt u informatie over voer en mestgebruik.

Grondgebondenheid is een belangrijk aspect in de kringlooplandbouw. Het gaat om een goede afstemming van grondgebonden landbouwgebruik, zoals teelt van voedings- en voedergewassen en beweiding van vee.

De Nederlandse melkveehouderijsector was vanouds een grondgebonden sector. Om koeien te kunnen houden, moet er voldoende er voldoende grond beschikbaar zijn voor voer: gras of voedergewassen. Door intensivering is die grondgebondenheid langzamerhand losgelaten. Veehouders investeerden bij uitbreiding van de veesapels niet in extra grond. Ze moesten meer voer aankopen, en mest afvoeren.

De overheid streeft een grondgebonden groei van de melkveehouderij na. Daarvoor is in 2016 de Algemene Maatregel van Bestuur verantwoorde groei melkveehouderij (AMvB grondgebondenheid) van kracht die sinds 2018 is vastgelegd in de Meststoffenwet als de maatregel Grondgebonden groei melkveehouderij.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan