Voorbeeldprojecten

Onderstaand enkele voorbeelden van recent uitgevoerde projecten of projecten die op dit moment in uitvoering zijn. Vanwege de gevoeligheid van de informatie zijn de projecten beschreven zonder de desbetreffende bedrijven te noemen.

Ontwikkeling nieuw bemestingsmodel vanuit nieuwe nitraatrichtlijnen

Maïs mag niet meer onbeperkt bemest worden met drijfmest. De nitraatrichtlijn dwingt Nederland sinds 1991 de bemestingsregels aan te scherpen. De teelt kan hierdoor in het geding komen, omdat de maïs dan niet voldoende mineralen krijgt. Daarbij komt ook nog het probleem dat de gehaltes in de mest dalen en men met de oude gehaltes in de mest blijft rekenen. Hierdoor worden er nog minder nutriënten aangebracht dan gedacht. Het CoE Open Teelten zoekt i.s.m. het bedrijfsleven daarom naar nieuwe mogelijkheden om de nutriënten in de bodem optimaal te benutten. 

Big data en gezond uitgangsmateriaal

Het laatste jaar wordt de term Big Data veel gehoord. Vele spreken er over, hebben er een mening over en een groeiend aantal bedrijven bezint zich op het gebruik van Big Data. Enerzijds een vaag begrip, anderzijds een deur naar een vorm van informatiemanagement. Het is een onderwerp dat in de toekomst (en nu al) een enorm grote rol speelt in informatie-uitwisseling, opstellen beslisregels en strategische keuzes.

Big Data wordt alom gezien als het digitale goud. De drie componenten van Big Data (hard- en softwarecapaciteiten, statistiek en procesbeheersing) leiden tot een explosie van nieuwe toepassingen op het gebied van zogenoemde predictieve analysis - dus: toekomstvoorspellingen. Big Data wordt vooral gebruikt om correlaties te vinden tussen fenomenen, bedrijven en gebeurtenissen. Op basis van die correlaties worden vervolgens beslissingen genomen.

In onderzoeksprojecten kan via datamining onderzocht worden of kleine kwantitatieve verschillen tussen waarnemingen die "op het oog" niet significant lijken te zijn ook daadwerkelijk niet significant zijn. Vooral als de hoeveelheid data zeer groot is, kan gebruikgemaakt worden van distributed computing. Deze big data aanpak is nog niet eerder op deze mate toegepast voor landbouwkundige vraagstukken. 

Reductie van emissie van landbouwveldspuiten

Bij gebruik van spuiten is het realiseren van milieuwinst een belangrijk gegeven. Voor de ondernemer scheelt het in kosten, voor de omgeving geeft het lagere milieubelasting. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van meteo data, apps etc. In dit project kunnen naast techniek ook milieukundige experts en studenten worden ingeschakeld.

Voor dit onderdeel zijn een aantal ideeën uitgewerkt. Nadere invulling doen we na verder overleg.

  • Hoe kunnen we die spuit zo milieuvriendelijk krijgen?
  • Welk milieuvoordeel is er te behalen met precisielandbouw? Thema's als: geen overlap in spuitbanen, nauwkeurig toedienen, plaatsspecifiek toedienen, juiste doppenkeus (kantdop), taakkaarten op basis van omgevingsfactoren (bomensingel etc.) maar ook de juiste hoeveelheid middel klaarmaken in oplossing.
  • Verbeterpunten onderhoud (nieuwe spoeltechniek).