Een beknopte weergave van feiten en cijfers over de groene sector en het groene onderwijs. In de Ontwikkelagenda Groen Onderwijs 2016-2025 zijn in de bijlage meer feiten en cijfers opgenomen.

Kengetallen Groen Onderwijs

kaartje_groen_onderwijs_800.jpg

Omvang naar opleidingsniveau (aantal hoofdinschrijvingen)


Marktaandeel van groene MBO-opleidingen

kaart_markataandeel.jpgHuidige spreiding opleidingslocaties groen mbo naar sector

Huidige spreiding opleidingslocaties groen mbo naar sector.png

Arbeidsmarkt

De komende jaren wordt een toenemende behoefte aan instroom in het groene onderwijs voorzien. Groen onderwijs anticipeert op een groei van circa 80.000 studenten nu naar circa 100.000 in 2025. Deze groeiverwachting is gebaseerd op een aantal ontwikkelingen en inschattingen. De belangrijkste daarvan zijn:

  • De wereldwijde groei van de sector in combinatie met de sterke Nederlandse positie
  • De generieke arbeidsmarktverwachtingen (o.a. aantrekken economie en vergrijzing)
  • De prognoses vanuit de sectoren zelf

Groei en omvang van de sector

De groene sector groeit in meerdere opzichten. Export en toegevoegde waarde blijven toenemen. Wereldwijd is Nederland 2e exporteur van agri-food producten, met een marktaandeel van 6,3% (WTO). De Nederlandse groei (19%) blijft wel enigszins achter op de groei van andere landen (o.a. 28% voor de VS tot 21% voor België). Bijna 8% van de Nederlandse beroepsbevolking werkt in de sector, bij meer dan 120.000 bedrijven.

Groei en omvang van de sector.png

Generieke arbeidsmarktverwachting

De samenleving als geheel vergrijst, waardoor de vervangingsvraag de komende jaren verder toeneemt. Daar komt bij dat de werkgelegenheid in de groen bedrijfssector aantrekt. De vacaturegraad is gestegen van 9% in 2014 naar 12% in 2016. Het ROA verwacht tussen 2016 en 2020 een gat van 6.000 baanopeningen (voor starters) in de groene sector. Dit geldt in het bijzonder voor groene hbo’ers en wo’ers. Het aantal banen neemt wel af door schaalvergroting in m.n. de productiesectoren (-1,1%), wat vooral mbo’ers op niveau 2 en 3 raakt.

Generieke arbeidsmarktverwachting tussen 2016 en 2020.png